Lokalna grupa działania – co to LGD, dotacje z LGD

Lokalna Grupa Działania (LGD) to inicjatywa o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionalnego, szczególnie na obszarach wiejskich. W Polsce, LGD funkcjonują na podstawie ustaw o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Są to partnerstwa terytorialne, które zrzeszają różnorodnych członków – od przedstawicieli samorządów po mieszkańców i przedsiębiorców. Wpływ LGD na rozwój lokalny jest znaczący, głównie poprzez możliwość korzystania z dotacji Unii Europejskiej.

LGD – Co to jest?

Definicja i Członkostwo

Lokalne Grupy Działania to stowarzyszenia “specjalne” rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Są one formą partnerstwa terytorialnego, gdzie członkami mogą być przedstawiciele samorządów, instytucji oświatowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a nawet zwykli mieszkańcy. Takie różnorodne członkostwo sprzyja integracji i współpracy na rzecz rozwoju lokalnego.

Struktura Organizacyjna

Każda LGD posiada statut, radę, zarząd oraz komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym jest zgromadzenie członków. W radach LGD przedstawiciele sektora publicznego nie mogą stanowić więcej niż 50% składu, co zapewnia równowagę interesów różnych grup.

Lokalna Strategia Rozwoju

LGD opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju, która musi być akceptowana przez samorząd województwa. Strategia ta obejmuje obszar terytorialnie spójny, z populacją od 30 tys. do 150 tys. mieszkańców. Strategia ta jest kluczem do uzyskania funduszy.

Strategia LGD jest fundamentem do uzyskania dostępu do funduszy Unii Europejskiej. Określa ona priorytety i kierunki działań, które mają przyczynić się do rozwoju lokalnego. Dzięki jasno zdefiniowanym celom i planom działania, LGD może skutecznie aplikować o środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów unijnych.

Dotacje z LGD

Dostęp do Funduszy Unii Europejskiej

LGD umożliwiają dostęp do znaczących środków finansowych z Unii Europejskiej, które są przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich. Wykorzystanie tych środków jest możliwe dzięki przyjętej Lokalnej Strategii Rozwoju, która jest zgodna z celami i kryteriami unijnymi. Dotacje te są istotnym wsparciem dla projektów lokalnych, które mają na celu poprawę jakości życia i rozwój gospodarczy regionu.

Rodzaje Projektów Finansowanych z LGD

Projekty finansowane z LGD mogą obejmować różnorodne dziedziny, od rolnictwa, poprzez turystykę, kulturę, edukację, do ochrony środowiska. Są one dostosowane do specyficznych potrzeb i potencjału danego regionu, co pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnych środków.

Proces Aplikowania o Dotacje

Aplikowanie o dotacje z LGD wymaga przygotowania szczegółowego projektu, który jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Ważne jest, aby projekt był innowacyjny, przyczyniał się do rozwoju lokalnej społeczności i był zrównoważony. Proces aplikacji jest konkurencyjny, co oznacza, że najlepsze projekty są wybierane na podstawie ustalonych kryteriów.

LGD to potężne narzędzie wspierające rozwój lokalny, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Zapewniają one platformę dla współpracy między różnymi grupami interesu i umożliwiają dostęp do znaczących środków finansowych z Unii Europejskiej. Dzięki LGD, wiele lokalnych projektów, które przyczyniają się do rozwoju społeczności i gospodarki, otrzymuje niezbędne wsparcie finansowe. Są one kluczowym elementem w strategii rozwoju regionalnego i stanowią cenne źródło wsparcia dla lokalnych inicjatyw.

Back to top button